Portfolio Dividend Tracker
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Visueel inzicht in jouw beleggingsportfolio: Spreiding, sector, valuta, land, etc.
Sticker Balloon
Begrippenlijst icon/arrow-small-right

Wat is WACC?

WACC staat voor Weighted Average Cost of Capital en wordt in de financiële wereld veelvuldig toegepast. Het is een berekening van de kosten van de verschillende bronnen van financiering van een bedrijf, gewogen naar hun bijdrage in de totale financiering. Het bepaalt dus de gemiddelde kosten van de gelden die een bedrijf heeft verkregen om activa te kopen en schulden af te betalen.

Wat houdt de WACC berekening in?

WACC is een economisch instrument dat helpt het rendement te bepalen dat een bedrijf moet behalen op zijn investeringen om de kosten te dekken die het gemaakt heeft om geld op te halen. Deze kosten zijn dus de gemiddelde kosten van de verstrekte financiering. In de WACC berekening worden de kosten van schulden (rente) en de kosten van eigen vermogen (dividend en winst die wordt gehouden) in verhouding gebracht tot het totale kapitaal van het bedrijf. Dit geeft een geheel gewogen gemiddelde dat beter de totale kapitaalkosten weerspiegelt dan de kosten van elke financieringsbron afzonderlijk.

Wat beïnvloedt de WACC?

De waarde van WACC is afhankelijk van verschillende factoren. Een bedrijf met een hogere risicoprofiel zal bijvoorbeeld een hogere WACC hebben, omdat het risico wordt doorberekend in de kosten van de verstrekte middelen. Ook de structuur van de financiering kan invloed hebben. Een bedrijf met veel schuld zal een hogere WACC hebben dan een bedrijf met voornamelijk eigen vermogen, omdat schulden doorgaans een hogere kostprijs hebben dan eigen vermogen. Daarnaast speelt ook de marktrente een rol; deze beïnvloedt de kosten van het lenen van geld voor het bedrijf.

Hoe gebruikt men WACC in beleggingsbeslissingen?

Beleggers en financieel analisten gebruiken WACC als een belangrijke factor in hun besluitvormingsproces. Het kan een maatstaf zijn voor het minimale rendement dat een investering moet geven om voor toekomstige projecten te worden overwogen. Als het voorspelde rendement op een investering hoger is dan de WACC, dan kan het investeringsvoorstel worden overwogen. Indien lager, wordt het project economisch minder aantrekkelijk, omdat het niet genoeg rendement oplevert om de kosten van het opgehaalde kapitaal te dekken.

Conclusie

Kortom, de WACC is een cruciale bepalende factor in het besluitvormingsproces bij het maken van investeringen. Het geeft een duidelijk beeld van de kosten van kapitaal voor de onderneming en helpt bij het bepalen van de minimale rendementseisen voor aankomende investeringen. Het is een complex maar waardevol instrument dat helpt bij het maken van bedrijfsbeslissingen en het evalueren van financiële prestaties.